Het UBO register en het fonds voor gemene rekening

Vrijdag 15 mei 2020 sloot de openbare consultatie van de Ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid voor het wetsvoorstel voor de implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (“UBO”) van trusts en soortgelijke juridische constructies.

Het wetsvoorstel is een gevolg van de verplichting voor Nederland om de vierde EU anti-witwas richtlijn, zoals gewijzigd door de vijfde EU anti-witwasrichtlijn, te implementeren. Daarin is onder meer bepaald dat er een UBO register voor trusts moet komen en dat in dit UBO register voor trusts, onder andere, iedere begunstigde van de trust moet worden opgenomen met, onder meer, de volgende gegevens: naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, BSN nummer en aard en omvang van het gehouden belang. Er geldt daarvoor niet de drempel van een aandelenpositie van 25% plus één aandeel of een eigendomsbelang van meer dan 25%, zoals dat wel geldt bij het register van vennootschappen en andere juridische entiteiten voor UBO’s.

Daarbij zijn alleen de naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het gehouden belang van een begunstigde voor eenieder toegankelijk door internet. De andere gegevens zijn slechts in te zien door de Financiële Inlichtingen Eenheid en bij AMVB aangewezen bevoegde autoriteiten. In twee situaties kunnen deze gegevens van een begunstigde (met uitzondering van de aard en omvang van het economisch belang) op verzoek worden afgeschermd. De eerste situatie is dat de begunstigde door toegang tot die informatie wordt blootgesteld aan een onevenredig risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken is vereist dat de begunstigde door de politie beveiligd wordt. De tweede situatie is dat de begunstigde minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is.

In de vijfde anti-witwas richtlijn riep de Europese Commissie de lidstaten op om soortgelijke juridische constructies als de trust aan te melden. Deze zouden dan op dezelfde manier in het UBO register voor trusts moeten worden opgenomen. Nederland heeft hieraan gevolg gegeven door een “fonds” aan te melden als een soortgelijke juridische constructie als de trust. Nadien heeft de Nederlandse wetgever duidelijk gemaakt dat hieronder zowel het open als het besloten fonds voor gemene rekening (“FGR”) dient te worden verstaan. Dit heeft het bijzondere gevolg dat iedere begunstigde van een FGR in het UBO register voor trusts opgenomen dient te worden met de hierboven vermelde gegevens. Met name bij een open FGR kunnen de begunstigden echter op een dagelijkse basis wisselen en zijn er begunstigden met hele kleine belangen met een navenant klein risico op witwassen of financiering van terrorisme.

Onze verwachting is dat de verplichting tot het verschaffen van deze gegevens over iedere begunstigde van de FGR dan ook tot een informatiestroom zal leiden tussen de beheerder van de FGR en de beheerder van het UBO register die onwerkbaar is. Daarnaast zijn wij van mening dat een FGR in haar gebruikelijke vorm niet een soortgelijke juridische structuur als de trust. U kunt hier meer over lezen in onze bijgaande reactie op het wetsvoorstel die wij donderdag 14 mei 2020 hebben ingediend bij de wetgever.

Voor verdere vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contact persoon binnen Van Campen Liem, en anders met Diederik Palstra, 020-7601613, Diederik.Palstra@vancampenliem.com.

Diederik Palstra